กิจกรรม “Dr.Bunpod’s Microsoft Office 101 class”

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัส 65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตและการเรียนในระดับอุดมศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในด้านทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในกิจกรรม “Dr.Bunpod’s Microsoft Office 101 class” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

englishadmin

August 4, 2022

เทคนิคพิชิตทุนเรียนต่อประเทศจีนและมารู้จักมหาวิทยาลัยกวางสีกันเถอะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ เทคนิคพิชิตทุนเรียนต่อประเทศจีน มารู้จักมหาวิทยาลัยกวางสีกันเถอะ วิทยากรดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตDr.Tanaporn Khotpat Suan Dusit University LIVE ON ZOOMเมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังจำนวน 65 คน

webadmin

November 5, 2021