กิจกรรม “Dr.Bunpod’s Microsoft Office 101 class”

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัส 65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตและการเรียนในระดับอุดมศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในด้านทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในกิจกรรม “Dr.Bunpod’s Microsoft Office 101 class” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

englishadmin

August 4, 2022

englishadmin

August 3, 2022

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญชวนอาจารย์ที่สนใจสร้างวีดีโอสอนออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โค้ด: jz5umqw สอบถามเพิ่มเติม Line@ : EngProgramOfficialTel : 02 244 5858

englishadmin

January 6, 2022
1 2 3