englishadmin

September 22, 2022

ปฎิทินการจัดอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิต TOEIC 1-2”

รุ่นที่ 11 1 พ.ย.-30 ธ.ค. 2565 รับสมัคร 15 ก.ย. – 15 ต.ค. 2565 รุ่นที่ 12 1 ก.พ.-30 มี.ค. 2566 รับสมัคร 15 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2566 รุ่นที่ 13 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 2566 รับสมัคร 15 มี.ย. – 15 เม.ย. 2566 รุ่นที่ 14 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2566 รับสมัคร 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2566 ***นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถสมัครอบรบได้ รุ่นละ […]

englishadmin

September 8, 2022

TOEIC TEST SCHEDULE 2022 / 2023

AT SUAN DUSIT UNIVERSITY (BANGKOK) 8 ต.ค. รับสมัคร 15-25 ก.ย. จำนวน 230 ที่นั่ง 5 พ.ย. รับสมัคร 15-25 ต.ค. จำนวน 230 ที่นั่ง 3 ธ.ค. รับสมัคร 15-25 พ.ย. จำนวน 230 ที่นั่ง 7 ม.ค. รับสมัคร 10-20 ธ.ค. จำนวน 230 ที่นั่ง ค่าธรรมเนียมการสอบ : นักศึกษา 1200 บาท , บุคลากร 1700 บาท ติดต่อสอบถาม โทร 02-244-2560 FB PAGE : ILAC SUAN DUSIT […]

englishadmin

September 8, 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ผ่านระบบ TCAS 2566

คุณสมบัติของสมัครนักศึกษาใหม่ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะและสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมหรือชอบการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ โดยมีภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือใน การสื่อสาร 2. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสนใจ และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟล์เอกสาร หรือวิดีโอคลิปแนะนำตนเอง / คุณสมบัติผู้สมัคร 3. การสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือวิดีโอ(ถ้ามี) ช่องทางการนำส่ง E-mail : suttasinee_kes@dusit.ac.th

englishadmin

September 2, 2022

TCAS66 ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2566

englishadmin

September 1, 2022

englishadmin

August 22, 2022
1 2 3