คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต จัดกิจกรรมไหว้ครู “มนุษยศาสตร์เชิดชู แด่คุณครูปูชนีย์”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมไหว้ครู “มนุษยศาสตร์เชิดชู แด่คุณครู ปูชนีย์” โดยมี รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา และเจิมหนังสือ รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งภายในงานประกอบด้วยพิธีไหว้ครู การแสดงจากคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวด และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดี และกิจกรรมเด่น ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565