ปฎิทินการจัดอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิต TOEIC 1-2”

รุ่นที่ 11 1 พ.ย.-30 ธ.ค. 2565 รับสมัคร 15 ก.ย. – 15 ต.ค. 2565

รุ่นที่ 12 1 ก.พ.-30 มี.ค. 2566 รับสมัคร 15 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2566

รุ่นที่ 13 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 2566 รับสมัคร 15 มี.ย. – 15 เม.ย. 2566

รุ่นที่ 14 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2566 รับสมัคร 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2566

***นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถสมัครอบรบได้ รุ่นละ 1 หลักสูตรเท่านั้น ค่าสมัครอบรบหลักสูตร 1500 บาท (อบรมแบบออนไลน์) รวมค่าหนังสือและการทดสอบหลังเรียน (Post-Test)***

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ : 02-244-5260 Facebook Page : ILAC Suan Dusit University , LINE ID : ilac_sdu