คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ผ่านระบบ TCAS 2566

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน

คุณสมบัติของสมัครนักศึกษาใหม่

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

วิทยฐานะและสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมหรือชอบการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ โดยมีภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือใน

การสื่อสาร

2. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสนใจ

และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟล์เอกสาร หรือวิดีโอคลิปแนะนำตนเอง / คุณสมบัติผู้สมัคร

3. การสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือวิดีโอ(ถ้ามี)

ช่องทางการนำส่ง E-mail : suttasinee_kes@dusit.ac.th