กิจกรรม “Dr.Bunpod’s Microsoft Office 101 class”

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัส 65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตและการเรียนในระดับอุดมศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในด้านทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในกิจกรรม “Dr.Bunpod’s Microsoft Office 101 class” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams