เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

             ในปีพุทธศักราช 2529 การสอนระดับศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษได้แยกตัวออกมาจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ   ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษหลักสูตร 4 ปี อีกทั้งยังรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใน สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษ ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตลอดจนรายวิชาสาขาการศึกษาทั่วไป คือ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสืบค้น และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน นอกจากนี้แล้วโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษยังได้ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดบริการความรู้ภาษาต่างประเทศแก่บุคคลภายนอกเพื่อบริการชุมชนในภาษาต่างๆ อาทิ เช่น ภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนกลาง คือกทม. และต่างจังหวัด เช่น นครนายก ปราจีนบุรี ฯลฯ

             ในปี 2551 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และการฝึกทักาะภาษาอังกฤษทั้งด้านการประกอบการวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ กลุ่มการแปล เพื่อเพิ่มความชัดเจนตามความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น นอกจากนั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษยังได้ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบริการความรู้ภาษาต่างประเทศ แก่บุคคลภายนอกเพื่อบริการชุมชนให้ได้รับความรู้ภาษาอังกฤษทั้งในส่วนกลาง กทมและต่างจังหวัด

             ต่อมา ในปีพุทธศักราช 2554 มีการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในการปรับปรุง หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้มีความทันสมัย มีการศึกษาแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก 5 ปี โดยคำนึงถึงปัจจัยของสถานการณ์ภายนอก ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม

ปรัชญาและความสำคัญ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติในการสื่อสารระหว่างประเทศ

วิสัยทัศน์

สร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปี่ยมคุณภาพในการบริหารงาน  และจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่  “เก่ง” และ “ดี” มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ทักษะวิชาชีพที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นที่ต้องการตลาดแรงงานหลายสาขาอาชีพ 

พันธกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษได้กำหนดพันธกิจที่ต้องปฏิบัติทั้งสิ้น 6 ด้าน  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุสำเร็จตามปรัชญา  และวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้

1.ด้านการบริหารจัดการ

2.ด้านการจัดการศึกษา

3.ด้านการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.ด้านการวิจัย

5.ด้านกิจการนักศึกษา

6.ด้านการพัฒนาส่งเสริมสังคมและบริการชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1.มีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

2.มีความรู้ ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการประกอบวิชาชีพ และส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง

3.สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายในประชาคมสังคมวัฒนธรรมนานาชาติ

4.สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมต่อการประกอบอาชีพ และมีความเป็นประชาธิปไตย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่บริษัทหรือองค์กรระหว่างประเทศ

2. พนักงานในธุรกิจบริการ

3. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

4. ล่าม

5. นักแปลเอกสาร

6. เลขานุการ

7. นักวิชาการภาษาอังกฤษ

8. พนักงานประชาสัมพันธ์