อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.นวรัตน์
เตชะโชควิวัฒน์

ผศ.ธนศร
วิสุทธิ์วารินทร์

ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา

ผศ.ดร.ณัฐพร
โอวาทนุพัฒน์

อ.แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม

อ.ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง

Miss Olivia Patricia Laurena

Mr.Thai Doung

Mr.Takenori Okajima