ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้อง 1115 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทรศัพท์/โทรสาร : 02 – 244 – 5858

Email : husoenglishprogram@gmail.com