หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน Varieties of English

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน Varieties of English โดย Session 1 : Your Voices งานนิทรรศการ ธีม Minimal หัวข้อ Varieties of English และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ Philipine English โดย อาจารย์ Olivia Patricia Laurena และ Session 2: Our Voices นำเสียงใสๆ จากนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษมาฝากในงานนิทรรศการ ธีม Minimal หัวข้อ Varieties of English และเวทีเสวนาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการแลกเปลี่ยนความคิดตลอดการจัดเสวนา ในหัวข้อ One World Language งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร Activity Space ชั้น 1