วันไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมไหว้ครู ” มนุษยศาสตร์เชิญชู ปูชนีย์ ” โดยมี รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา และเจิมหนังสือ รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งภายในงานประกอบด้วยพิธีไหว้ครู การแสดงจากคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประกาศรางวัลผู้ชนะและมอบเกียรติบัตร นักศกษาเรียนดี และกิจกรรมเด่น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1