คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประกวดเต้นสวนดุสิตโคเวอร์แดนซ์ ( SDU Cover Dance 1st Contest )

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประกวดเต้นสวนดุสิตโคเวอร์แดนซ์ ( SDU Cover Dance 1st Contest ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมาก เมื่อวันที่ 3 พฤจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1