คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.สุทธาสินี เกสร์ประทุม

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ขวัญหทัย เชิดชู

กรรมการบริหารหลักสูตร

ดร.พรพิศ งามพงษ์

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.สุดสวาท จันทร์ดำ

กรรมการบริหารหลักสูตร

นางสาวนิชา นาคเวช

เลขานุการหลักสูตร