Q&A

Q : ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง จึงจะสามารถเป็นนักศึกษาของหลักสูตรภาษาอังกฤษได้

A : 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. ในกรณีนักศึกษาต่างชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาไทย ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

Q : ต้องสอบ หรือผ่านเกณ์การทดสอบอะไรบ้าง

A : 1. สอบข้อเขียน หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ/หรือ
2. ผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษจากอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยพิจารณาจากการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้พื้นฐาน และความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (เกณฑ์นี้ใช้ประกอบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ)