Future career

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) เจ้าหน้าที่บริษัทหรือองค์กรระหว่างประเทศ
(2) พนักงานในธุรกิจบริการ
(3) เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
(4) ล่าม
(5) นักแปลเอกสาร
(6) เลขานุการ
(7) นักวิชาการภาษาอังกฤษ
(8) พนักงานประชาสัมพันธ์