กิจกรรมนักศึกษา

“วัฒนธรรมการใช้ตะเกียบแบบญี่ปุ่น”: Japanese Chopsticks Culture Workshop

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกปฏิบัติ “วัฒนธรรมการใช้ตะเกียบแบบญี่ปุ่น”: Japanese Chopsticks Culture Workshop

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเพื่อให้ตระหนักถึงความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 52 คน เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรียน 11 ห้อง 11608 เวลา 13.00-16.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *