ประกันคุณภาพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ มดส.วิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน มคอ. 1 โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่

1.ผศ.ดร.สุมิตรา ด่านพานิชย์
2. ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์
3. ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล

ณ ห้องประชุม KM เวลา 13.00-16.00 น.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *