นักศึกษาจาก Liverpool John Moores ศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ มสด.

50119432_964430313765975_2622341197955334144_n

อาจารย์ ดร. ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ อาจารย์ ดร. พรชุลี ลังกา อาจารย์สุณา กังแฮ พร้อมนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในบริบทการศึกษาและวัฒนธรรม กับนักศึกษาจาก Liverpool John Moores ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการของหลักสูตร ปฐมวัย คณะครุศาสตร์

Blog Attachment

Leave us a Comment