ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาจาก Liverpool John Moores ศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ มสด.

อาจารย์ ดร. ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ อาจารย์ ดร. พรชุลี ลังกา อาจารย์สุณา กังแฮ พร้อมนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในบริบทการศึกษาและวัฒนธรรม กับนักศึกษาจาก Liverpool John Moores ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการของหลักสูตร ปฐมวัย คณะครุศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *