ประกันคุณภาพ

ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษได้มาให้โอวาท และแนะแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษาในหลักสูตร ในกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *