งานสัมมนา

การสัมมนา หัวข้อ “Working Holiday” ที่ออสเตรเลีย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการสัมมนา ในหัวข้อ “Working Holiday” ที่ออสเตรเลีย
เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00- 12.00 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โดยมี นายรัชกฤช วิกยานนท์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย การเรียนเป็นอย่างไร? ชีวิตความเป็นอยู่จะเหมือนบ้านเราไหม? การทำงานจะเป็นอย่างไรบ้าง? จะสนุกแค่ไหน? เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *