กิจกรรมนักศึกษา

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08:00 – 18:00 น. ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิตและคณาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงคณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผลลัพธ์โครงการเป็นที่น่าพอใจและประทับใจ เนื่องจากโครงการได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงคณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ อีกทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและส่งเสริมสุขภาวะของอาจารย์และนักศึกษา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *