กิจกรรมนักศึกษา

การทัศนศึกษาวัฒนธรรมของนักศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทัศนศึกษาวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ โบราณสถาน วัด วัง และสถาปัตยกรรมไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  เมื่อ วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *