งานสัมมนา

การสัมมนาหัวข้อ “การศึกษาต่อต่างประเทศและทุนรัฐบาลไทย”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการสัมมนาหัวข้อ “การศึกษาต่อต่างประเทศและทุนรัฐบาลไทย” โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *