งานสัมมนา

สัมมนา หัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ
“เส้นทางสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพ” โดย คุณวชิราวุธ นิคมรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล มาแชร์ความรู้และประสบการณ์การทำงานแปล เมื่อ 
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *