หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจำนวน 8 รายวิชา มีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการข้ามศาสตร์ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ คณิตศาสตร์ โดยกำหนดให้เรียน จำนวน 33 หน่วยกิต ดังนี้