มคอ. 3 ภาคเรียนที่ 1/2561

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา
1551141  ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
English Grammatical System
1552130  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท
English Grammar in Context
1551144  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
English Reading and Writing for General Purposes
1552131  สัทศาสตร์เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ
Phonetics for English Pronunciation
1552306  วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Basic Concepts of English Literature
1563701 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
1563703 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม
1563706 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในธุรกิจภัตตาคาร
1573101 ภาษาจีนเบื้องต้น
1573201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
1552656  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
English for Hospitality Industry
1553119 มิติแห่งศัพท์
Dimension of Vocabulary
1552657  ภาษาอังกฤษในการโต้วาทีและอภิปราย
English in Debate and Discussion
1553361 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางและการศึกษา
1553403 สังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
1553404 สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน
1554606 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการนำเสนอ
1554906 สัมนาภาษาอังกฤษ
1563101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
1553217 การแปลข่าว
1553218 การแปลภาพยนตร์
1553219 การแปลวรรณคดี
1553225 การแปลแบบล่าม
1553307 ตำนานเทพนิยาย
1553308 วรรณคดีเอเชีย
1553312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
1553313 วรรณคดีภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
1553361 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางและการศึกษา
1552914 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
1553113 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชุน
1553114 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม