มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/60

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา
1551128 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1551143 Listening and Speaking for Professional Purposes
1551145 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
1551146 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
1552118 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
1552119 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1552121 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ
1552123 English for careers
1552305 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1552657 ภาษาอังกฤษในการโต้วาทีและอภิปราย
1552914 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
1553114 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
1553119 มิติแห่งศัพท์
1553217 การแปลข่าว
1553224 การแปลเชิงธุรกิจ
1553309 Learning English through Drama
1553313 วรรณคดีภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
1553637 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1553928 ภาษาเกาหลีผ่านละครทีวี
1563702 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารสำหรับวิชาชีพ
1563705 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว
1552203 หลักการแปล
1552222 การแปลเชิงวิชาการ
1554805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ