มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/60

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา
1554906 English Seminar
1553403 Socio Cultural Backgrounds of English Speaking Countries
1552657 English Debate and Discussion
1552120 English Paragraph and Composition Writing
1552360 English for Hotel Business 1
1553404 สังคมวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน
1551144 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
1553114 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistics)
1553307 ตำนานเทพนิยาย
1553308 วรรณคดีเอเชีย
1552122 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
1552118 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
1553312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
1551141 ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
1553119 มิติแห่งศัพท์
1551125 รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
1563101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
1563701 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
1563703 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม
1563706 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในธุรกิจภัตตาคาร