จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     ปรัชญา

          มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ วรรณคดี และการแปล เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารที่เหมาะสมเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษโดยนำทักษะที่สำคัญในศตรวรรษที่ 21 มาใช้ภายใต้รากฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง          

 

ความสำคัญ

          กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ต่างๆ ของโลกทั้งทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและภาษาต่างชาติ หรือแม้ภาษาอังกฤษ ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องพยายามปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความรวดเร็วและสลับซับซ้อนของสังคมมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนานาชาติ

          โดยภาษาอังกฤษได้มาเป็นภาษานานาชาติที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลก และยังเป็นการเปิดโลกกว้างทางความคิด คนทำงานที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้เปรียบคนทำงานคนอื่น ๆ เพราะสามารถติดต่อพูดคุยกับคนได้ทุกรูปแบบ ทุกชาติ ทุกภาษา โอกาสที่จะก้าวหน้าในการทำงานมักเกิดขึ้นจากการใช้ภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน เราจึงต้องเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้มีมากขึ้น        

 

     วัตถุประสงค์

 

     เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

    1. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    2. มีความรู้ ความสามารถบูรณาการภาษาอังกฤษกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง

   3. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและทำงานร่วมกับผู้อื่นในวัฒนธรรมที่หลากหลาย      

   4. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   5. มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมต่อการประกอบอาชีพ