ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการ
สื่อสารทำให้ประเทศต่างๆ ต้องพยายามปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความรวดเร็วและซับซ้อน
มากขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน อีกทั้งเป็นหนึ่งในภาษา
นานาชาติที่ถูกนำมาใช้สื่อสารในฐานะภาษากลางทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก ฉะนั้น การรู้ภาษาอังกฤษ
จึงช่วยให้เกิดการเปิดโลกกว้างทางความคิดได้เป็นอย่างดีการทำงานในหลายสาขาอาชีพต้องการผู้ที่สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเชี่ยวชาญ ด้วยเหตุนี้ การมีความรู้และความเชี่ยวชาญทาง
ภาษาอังกฤษจึงช่วยสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ นอกจากนี้ เมื่อกล่าวถึงการใช้ภาษาอังกฤษใน
ยุคศตวรรษที่ 21 สภาพการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญทั้งเพื่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพในระดับประเทศและนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
2. นำองค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี การแปล และภาษาอังกฤษเฉพาะด้านไป
ประยุกต์ใช้ทั้งในการทำงาน และการศึกษาต่อในอนาคต
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประมวลองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำงาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะในการนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคม